Ass. - Prof. Dr. med. univ. Franz Josef Nierscher

Ass. – Prof. Dr. med. univ. Franz Josef Nierscher

Fakultäten Medizin, Psychotherapiewissenschaft
E-Mail franzjosef.nierscher@med.sfu.ac.at
Ort Wien

Aufgabenbereich

Assistenzprofessor für Anästhesiologie und Intensivmedizin